Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky společnosti RA 21 s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále označovány jen jako „VSP“) jsou součástí Smlouvy o poskytování služby RA LAW (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené prostřednictvím sítě Internet mezi koncovým klientem (dále jen jako „Klient“) a obchodní společností RA 21 s.r.o., IČ 039 73 913, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 87521 (dále jen jako „Poskytovatel“; Klient a Poskytovatel dále jen jako „Strany“).

1.2 Tyto VSP upravují pravidla a podmínky používání služby RA LAW, stejně jako vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi Poskytovatelem služby RA LAW a Klientem v souvislosti s uzavřením Smlouvy.

1.3 Služba je Klientovi poskytována po uzavření Smlouvy na základě objednávky Klienta (dále jen jako „Objednávka“) s volbou příslušného režimu. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto VSP. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Klient uhradí Poskytovateli první platbu za Služby na základě akceptované Objednávky, resp. akceptací Objednávky v případě režimu Freemium.

1.4 Uzavřením Smlouvy Klient akceptuje práva a povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy, z těchto VSP, z Objednávky a z ceníku služby RA LAW zveřejněného Poskytovatelem platného a účinného ke dni uzavření Smlouvy, případně platného a účinného ke dni prodloužení platnosti a účinnosti Smlouvy (dále jen jako „Ceník“).

1.5 Objednávka Služby probíhá elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře v síti Internet umístěného na internetové stránce Poskytovatele.

2. Poskytování služby RA LAW

2.1 Poskytovatel poskytuje službu RA LAW prostřednictvím jejího zpřístupnění na internetovém portálu www.ralaw.cz určeném pro ukládání a správu dokumentů a poskytování souvisejících služeb Klientovi dle Ceníku (shora a dále jen „Služba“).

2.2 Volba režimu poskytovaných Služeb a rozsah souvisejících či navazujících Služeb včetně počtu objednaných uživatelských účtů Klienta jsou definovány v Objednávce. Objednávka je vytvořena v objednávkovém systému dle odst. 1.5 těchto VSP a je v ní uveden detailní přehled jednotlivých objednaných Služeb z hlediska jejich obsahu, ceny a způsobu jejich aktivace.

2.3 Strany výslovně vylučují jakoukoliv odpovědnost Poskytovatele za škodu či jinou majetkovou nebo nemajetkovou újmu vzniklou Klientovi v souvislosti s poskytováním Služby v režimu Freemium. Strany se rovněž dohodly na tom, že pro účely užívání Služby v Režimu Freemium se výslovně vylučuje použití ustanovení čl. 6. a odstavce 7.8 těchto VSP.

2.4 Poskytovatel si vyhrazuje možnost kdykoliv změnit funkčnosti režimu Freemium, a to i bez předchozího oznámení Klientovi.

2.5 Pokud dojde ke změně VSP zahrnující změnu ceny a platebních podmínek za režim Freemium, tyto nově stanovené povinnosti se nebudou vztahovat na Klienty, kteří smlouvu vypověděli a Služby užívají ve výpovědní době.

3. Doba trvání poskytování Služby

V případě, že ve Smlouvě není uvedena jiná doba jejího trvání, má se za to, že byla uzavřena v případě režimu Freemium na dobu neurčitou a v případě ostatních režimů na dobu určitou, přičemž doba trvání Smlouvy je potom stanovena v závislosti na výši platby za Službu provedené Klientem.

4. Cena za poskytování Služby

Služba režimu Freemium je bezplatná. U ostatních režimů Služby je Klient povinen za poskytování Služby Poskytovatelem platit Poskytovateli cenu, a to na základě daňových dokladů, které Klientovi Poskytovatel vystaví, se splatností nikoli kratší než 20 (dvacet) dnů ode dne vystavení daňových dokladů Poskytovatelem. Konkrétní cena za Službu je stanovena dle platného a účinného Ceníku; to nevylučuje odlišné ujednání Stran ohledně výše ceny (např. množstevní sleva, sleva za dlouhodobou spolupráci apod.).

5. Práva duševního vlastnictví a licenční ujednání

5.1 Klient bere na vědomí, že Poskytovateli náleží autorská práva ke Službě a případně i další práva duševního vlastnictví ke Službě, popřípadě disponuje příslušnými licenčními oprávněními ke Službě či její části.

5.2 Poskytovatel na základě Smlouvy a těchto VSP Klientovi uděluje nevýhradní licenci ke Službě, a to pro jednoho nebo více uživatelů dle počtu uživatelských účtů uvedených ve Smlouvě.

5.3 Klient není oprávněn udělovat či postoupit licenci podle předchozího odstavce třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Klient rovněž není oprávněn Službu pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele.

5.4 Klient není oprávněn nakládat se zdrojovým kódem Služby.

5.5 Klient není oprávněn Službu bez souhlasu Poskytovatele zpracovat ani zapracovat do počítačového programu či software ani ji využívat jinak, než je předvídáno Smlouvou nebo těmito VSP.

5.6 Porušení některé povinnosti stanovené v odstavci 5.3, 5.4 a/nebo 5.5 představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1 U Smlouvy je zúčtovacím obdobím období 1 (jednoho) nebo 12 (dvanácti) měsíců, a to v závislosti na konkrétním ujednání mezi Poskytovatelem a Klientem obsaženém ve Smlouvě.

6.2 Klient je vnitřním prostředím Služby automaticky upozorněn na blížící se konec doby poskytování Služby. V případě následného uhrazení ceny Služby dle platebních údajů zaslaných Klientovi Poskytovatelem dochází k prodloužení doby poskytování Služby na příslušnou dobu v závislosti na výši platby za Službu.

6.3 Pro případ prodlení Klienta s úhradou ceny za Službu náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy nula celá pět setin procenta) z dlužné částky. Je-li Klient v prodlení s úhradou účtované částky po dobu delší než 30 (třicet) dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování Služby až do doby úplného zaplacení dlužné částky Klientem. Po dobu pozastavení nebo omezení Služby trvá Klientova povinnost platit cenu za poskytování Služby dle příslušných daňových dokladů. Opakované prodlení, tedy takové prodlení, k němuž dojde po dobu trvání Smlouvy alespoň dvakrát, s placením ceny za poskytování Služby na straně Klienta je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 Poskytovatel je oprávněn k provádění změn Služby nebo k rozšíření Služby. Pokud by byla provedena změna Služby, která by způsobila podstatné zhoršení kvality Služby, je Klient oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.2 Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré kroky k zajištění plné funkčnosti a dostupnosti Služby. Jestliže Klient zjistí problémy s dostupností Služby, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu podpora@ralaw.cz nebo telefonicky na číslo uvedené na webovém portálu Služby.

7.3 Klient bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost (např. výpadek internetového připojení na straně Klienta, živelné pohromy, kybernetické útoky atp.). Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

7.4 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat. Oznámení o přerušení poskytování Služby je Poskytovatel povinen Klientovi neprodleně učinit. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která budou minimalizovat případnou nefunkčnost či nedostupnost Služby.

7.5 Poskytovatel se zavazuje neposkytnout data Klienta jakékoli třetí osobě. Poskytovatel není oprávněn data Klienta editovat, cenzurovat ani monitorovat. Poskytovatel bere na vědomí, že Klientova data mohou (a zpravidla také budou) předmětem advokátní mlčenlivosti a vyžadují zvýšenou míru ochrany. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho jsou uložena v Tier IV datacentru na území České republiky.

7.6 Po ukončení Smlouvy má Klient právo požádat písemnou formou Poskytovatele o odstranění všech dat Klienta ze všech úložišť Poskytovatele. Klient má po ukončení Smlouvy rovněž nárok na umožnění náhledu dat Klienta uložených prostřednictvím Služby; to neplatí, pokud požádal Poskytovatele o odstranění všech svých dat podle věty první tohoto bodu 7.6.

7.7 Poskytovatel se zavazuje zajistit ohledně právního vztahu vzniklého v souvislosti se Smlouvou a s těmito VSP mlčenlivost svých zaměstnanců a případných smluvních partnerů Poskytovatele.

7.8 Celková dostupnost Služby činí 99.3 % měsíčně.

7.9 Poskytovatel si v souladu s § 1752 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vyhrazuje možnost kdykoliv tyto VSP a/nebo Ceník změnit. Poskytovatel je v takovém případě povinen oznámit Klientovi změnu VSP/Ceníku písemně alespoň formou e-mailu, a to nejpozději 3 dny před jejich změnou. Klient má v takovém případě vždy právo z tohoto Smlouvu vypovědět dle odst. 11.4 těchto VSP.

8. Práva a povinnosti Klienta

8.1 Klient se zavazuje používat Službu pouze k účelu, který je definovaný v Objednávce a Smlouvě, a to takovým způsobem, aby takové používání nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

8.2 Pro zpřístupnění Služby může Poskytovatel vyžádat od Klienta sdělení některých identifikačních údajů či doplňujících informací. Klient se zavazuje tyto údaje či informace Poskytovateli bez zbytečného prodlení poskytnout.

8.3 Klient se zavazuje na požádání Poskytovatele poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti Služby či při provádění úprav Služby.

8.4 Klient se zavazuje používat Službu pouze prostřednictvím rozhraní vytvořeného Poskytovatelem.

8.5 Klient se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí Služby obsah, který by mohl obsahovat virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškodit nebo limitovat funkcionalitu zařízení Poskytovatele nebo ovlivnit dostupnost dat ostatních Klientů. Dále není Klient oprávněn nahrávat obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, který je předmětem autorského práva či jiných oblastí práva duševního vlastnictví, rozesílat prostřednictvím Služby nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Službě prostřednictvím využití údajů jiného Klienta. Klient se zavazuje, že bude nahrávat, zasílat nebo ukládat do prostředí Služby pouze takový obsah, který je v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. Porušení některé z těchto povinností zakládá podstatné porušení Smlouvy a právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit.

9. Uživatelské účty Klienta

9.1 Klient může založit více uživatelských účtů Klienta sloužících k zajištění přístupu ke Službě. Tyto účty jsou registrovány na Klienta.

9.2 Každý uživatel Klienta obdrží za účelem umožnění přístupu ke Službě unikátní uživatelský účet a heslo. Sdílení uživatelských účtů není povoleno. Klient však může kdykoli převést nepoužívaný uživatelský účet na jiného uživatele Klienta.

10. Správa účtu Klienta

10.1 Každý Klient může zvolit jeden nebo více uživatelských účtů, které ponesou práva správce účtu Klienta (dále jen jako „Správce“). Při založení Služby na internetovém portálu Služby se Správcem stane uživatel, jehož jméno a příjmení jsou vyplněny v registračním formuláři. Správce je oprávněn:

a) přidávat, upravovat a odebírat uživatelské účty Klienta,

b) zvolit jiný uživatelský účet Klienta, který se stane Správcem.

10.2 Klient nese plnou odpovědnost za používání Služby ostatními uživateli Klienta, za akce provedené těmito uživateli i za veškerá data nahraná na účtu Klienta. Klient je povinen zajistit, aby se všichni jeho uživatelé řídili těmito VSP a Smlouvou. V případě, že některý z uživatelů Klienta poruší některé z ustanovení těchto VSP nebo Smlouvy, považuje se takové porušení za porušení způsobené Klientem.

11. Ukončení Smlouvy

11.1 Smluvní vztah založený Smlouvou může být ukončen:

a) odstoupením jedné ze Stran od Smlouvy,

b) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána,

c) výpovědí Smlouvy jednou ze Stran,

d) dohodou Stran.

11.2 Smlouvu může Klient vypovědět kdykoli v průběhu doby, kdy mu je Služba poskytována. Již zaplacená částka za poskytnutí Služby propadá Poskytovateli bez nároku na její částečné či úplné vrácení Poskytovatelem.

11.3 V případě výpovědi Klienta činí výpovědní doba 3 (tři) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Klienta Poskytovateli.

11.4 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde k podstatným změnám VSP či Smlouvy, pro které nelze na Klientovi spravedlivě požadovat, aby ve smluvním vztahu založeném Smlouvou pokračoval. Klient je povinen učinit odstoupení od Smlouvy vůči Poskytovateli písemně ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy došlo ke změně VSP či Smlouvy ze strany Poskytovatele. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení oznámení o odstoupení Poskytovateli.

11.5 Poruší-li Klient podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z těchto VSP nebo Smlouvy či je porušuje opakovaně a neodstraní-li takovéto podstatné nebo takováto opakovaná porušení do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odeslání upozornění Poskytovatelem formou doporučeného dopisu nebo e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Klientovi. Nakládání s již uhrazenými prostředky za poskytování Služby se v takovém případě řídí podle bodu 11.2.

11.6 V případě, že Klient porušil své povinnosti vyplývající z těchto VSP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení. Nakládání s již uhrazenými prostředky za poskytování Služby se v takovém případě řídí podle bodu 11.2.

11.7 Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce trvání 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Poskytovatele Klientovi. V případě, že Smlouva nebyla ukončena z důvodu podle bodu 11.5 a/nebo 11.6, vrátí Poskytovatel Klientovi dosud zaplacené částky za poskytnutí Služby v jejich poměrné výši.

12. Omezení odpovědnosti za škodu

12.1 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel není odpovědný za případný ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat (s výjimkou ustanovení odst. 7.5.) těchto VSP), finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody vzniklé Klientovi v důsledku využívání Služby. Strany sjednaly, že maximální výše náhrady škody je limitována částkou odpovídající celkové výši uhrazené částky za poskytnuté Služby v předcházejícím kalendářním roce, popřípadě v aktuálním kalendářním roce, a to podle toho, která z těchto možností je pro Klienta příznivější.

12.2 Klient bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že z výjimečných důvodů může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby vlivem okolností mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. z důvodu výpadku internetového připojení). Klient prohlašuje, že pro takový případ veškerá data uložená v rámci Služby eviduje rovněž i v jiném datovém úložišti.

13. Zásady zpracování osobních údajů Klienta a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Klienta Poskytovatelem

13.1 Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13.2 Odesláním Objednávky souhlasí Klient s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje Klienta dle tohoto článku 13., a to konkrétně v rozsahu: jména, příjmení, popřípadě obchodní firmy, adresy trvalého bydliště, místa podnikání či sídla Klienta, telefonního spojení, e-mailového spojení, informací týkajících se rozsahu užívání Služby Klientem, IP adresy. Tyto údaje budou zpracovány výlučně Poskytovatelem či jeho zaměstnanci, přičemž souhlas podle tohoto odstavce udílí Klient na dobu neurčitou. Po ukončení poskytování Služby bude Poskytovatel uchovávat osobní údaje a informace o Klientovi pouze v rozsahu, v jakém je povinen plnit požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy. Klient souhlasí se shromažďováním svých osobních údajů Poskytovatelem, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto odstavcem.

13.3 Osobní údaje poskytnuté Klientem budou Poskytovatelem zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je oprávněn k přístupu ke svým osobním údajům a případně k opravě těchto údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

13.4 Informace a osobní údaje týkající se Klienta dle tohoto článku jsou Poskytovatelem shromažďovány a zpracovávány za účelem zkvalitňování poskytování Služby a za účelem zajištění řádného plnění povinností Poskytovatele souvisejících s poskytováním Služby.

13.5 Komunikace v souvislosti s poskytováním Služby bude probíhat prostřednictvím šifrovaného protokolu SSL; Klient tuto informaci bere na vědomí a prohlašuje, že tento způsob zajištění jeho osobních údajů považuje za dostatečný.

13.6 Osobní údaje, k jejichž poskytnutí udělil Klient souhlas, nebudou poskytnuty třetím osobám vyjma zaměstnanců Poskytovatele, v souvislosti s poskytováním Služby a v souladu s tímto článkem.

13.7 Klient má ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů právo na sdělení účelu zpracování jeho osobních údajů, informaci o zpracovávaných osobních údajích, povaze jejich automatického zpracování a o příjemci osobních údajů. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel má právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.8 Klient má ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo požádat Poskytovatele o vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo s ochranou jeho soukromého a osobního života; stejně tak je Klient oprávněn v takovém případě požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.

13.9 Klient bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že z výjimečných důvodů může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby vlivem okolností mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. z důvodu výpadku internetového připojení).

14. Informace o zpracování osobních údajů

14.1. Poskytovatel ve smyslu GDPR zastává dvojí roli. Roli správce (ve vztahu k osobním údajům Zákazníka a jeho zástupců) a zpracovatele (ve vztahu k datům Zákazníka).

14.2. Poskytovatel, jako správce, informuje Zákazníka o zpracování jeho identifikačních a kontaktních osobních údajů (vč. osobních údajů jeho zástupců):
a, Účel zpracování: Poskytovatel zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka za účelem plnění Smlouvy (dále „Účel zpracování“).
b, Právním základem zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění Smlouvy, dále zákonná povinnost Poskytovatele a jeho oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR).
c, Doba zpracování: Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány nejvýše po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání Smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. O změnách poskytnutých údajů se Zákazník zavazuje Poskytovatele informovat bez zbytečného odkladu.
d, Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je založené na smluvním požadavku, přičemž jejich neposkytnutí znamená překážku pro uzavření a plnění Smlouvy.

Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
- právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
- právo přístupu ke svým osobním údajům;
- právo požadovat po Poskytovateli opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
- právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- Kontaktní údaje Poskytovatele jako správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníků: e-mail: info@ralaw.cz.

15. Ujednání o právech a povinnostech Poskytovatele a Zákazníka při zpracování osobních údajů třetích osob

15.1. Údaje třetích osob, ať už klientů Zákazníka nebo jiných osob (dále „Subjekt údajů“), které Zákazník v rámci využívání RA LAW předává Poskytovateli, jsou Poskytovatelem zabezpečeny dle současných technologických možností, přičemž dokumenty uložené Zákazníkem jsou šifrovány a Poskytovatel nemá k jejich obsahu přístup. Poskytovatel však přesto ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje Subjektů údajů, přičemž vůči nim vystupuje jako zpracovatel a Zákazník jako správce jejich osobních údajů. Tento článek 15 VSP proto upravuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů zejména ve smyslu čl. 28 GDPR.

15.2. Po dobu účinnosti Smlouvy bude Poskytovatel pro účely zajištění provozu RA LAW pro Zákazníka a dalších činností dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů v následujícím rozsahu:
osobní údaje:
identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, titul),
kontaktní údaje (adresa bydliště, e-mail, telefon),
údaje související s profesním i osobním životem (vzdělání, zaměstnání, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet),
údaje týkající se soudních a jiných sporů (údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních), osobní údaje:
a další obdobné kategorie osobních údajů výslovně neuvedené; a
zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby).

15.3. Poskytovatel je povinen řídit se pokyny Zákazníka a osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro výkon činností dle Smlouvy.

15.4. Poskytovatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje, které byly získány k jiným účelům.

15.5. V případě ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen Zákazníkovi vydat veškeré osobní údaje Subjektů údajů nebo je na pokyn Zákazníka vymazat.

15.6. Poskytovatel se zavazuje v rámci svých možností poskytovat Zákazníkovi součinnost pro plnění povinnosti správce osobních údajů.

15.7. Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při zajišťování plnění povinností, zejména podle čl. 32 až 36 GDPR.

15.8. Pokud Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů Subjektů údajů, je povinen to bez zbytečného odkladu ohlásit Zákazníkovi na kontaktní e-mail. Informace o porušení zabezpečení musí obsahovat, pokud je to možné: popis události, jejích okolností a předpokládané příčiny (nejlépe rovněž počet dokumentů / nosičů / zařízení zasažených incidentem a počet osob, kterých se incident může týkat); čas výskytu události; zdroj informací o události; uvedení jiných osob, které mohou mít informace o události, včetně pověřence; popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů; popis opatření, která Poskytovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

15.9. Veškerá komunikace v rámci Služby je šifrována protokolem SSL. Zákazník tímto stvrzuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací souvisejících s plněním Smlouvy.

16.2 Práva vzniklá Klientovi ze Smlouvy a těchto VSP mohou být postoupena pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

16.3 Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavřely Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, čímž je vyloučeno použití ustanovení § 1793 či § 1796 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.4 V případě kolize některého ustanovení těchto VSP a některého ustanovení všeobecných obchodních podmínek Klienta Strany sjednaly, že v takovém případě se uplatní příslušné ustanovení těchto VSP.

16.5 Pokud se některé ustanovení Smlouvy či VSP ukáže být neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost, vymahatelnost nebo účinnost ostatních ustanovení Smlouvy či VSP. Strany jsou v takovém případě povinny nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení tak, aby nahrazené ustanovení odpovídalo původně zamýšlenému účelu Smlouvy či VSP.

16.6 Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2018.